KARPATI

                                                TURISTIČKA AGENCIJA

 

delta

ulazak u ro

Opšti uslovi putovanja

Turistička agencija „KARPATI" d.o.o.
21000 Novi Sad, Braće Ribnikar 48
Reg. privr. subj.: BD 244709/2006,
PIB: 101655306; MB 08681686
Tekući račun: 330-15006949-46
Tel.: (021) 427 117; Tel./fax: (021) 466 940
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WEB: www.karpati.co.rs
Licenca OTP br. 358/2020.

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu są članovima 70. i 71. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS" br. 17/2019) i člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS" br. 36/2009 i 88/2010, 99/2011-drugi zakon, 93/2012 i 84/2015, 17/2019), direktor Turističke agencije „Karpati" iz Novog Sada utvrđuje, dana 01.01.2020. godine, sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora – potvrde – prijave o putovanju (u daljem tekstu: ugovor) putnik svojim potpisom u ime svih putnika iz ugovora (u daljem tekstu: putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (u daljem tekstu: opšti uslovi), potvrda o garanciji putovanja, unapred pripremljen i objavljen program putovanja (u daljem tekstu: program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja. Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni deo ugovora o putovanju između putnika i T. A. „Karpati", kao organizatora putovanja (u daljem tekstu: organizator), i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredaba definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja. Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora. U slučaju izmena programa nakon potpisivanja ugovora, putnik je obavezan da se, u roku od 48 h, izjasni da li prihvata izmenjeni program. Ukoliko se putnik ne izjasni u datom roku, ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adresom lica sa kojim je zaključio ugovor o garanciji putovanja, za slučaj insolventnosti i naknade štete.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu putnik dostavlja pismenim putem, na trajnom nosaču zapisa ili putem maila-a ili faksa. Za putovanje koje organizuje T. A. „Karpati" (u daljem tekstu: organizator) putnik se može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora i agencijama sa kojima organizator ima zaključen ugovor o posredovanju (u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i u ugovoru-potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora-potvrde o putovanju sa organizatorom (pri čemu ugovor-potvrda može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu) i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene plaća se 15 dana pre početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik ne izvrši u roku uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 12. ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru. Zaključenjem ugovora, program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ukoliko promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u ugovoru. Za datum uplate merodavan je datum uplate na račun organizatora ili posrednika. U slučaju neblagovremene uplate, organizator može odustati od ugovora i tražiti naknadu u skladu sa tačkom 12. ovih opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: Obaveza organizatora jeste da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju; da u ugovoru, osim usluga iz programa, navede posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo organizator saglasio; da mu uruči pisani program putovanja (u daljem tekstu: program putovanja) i opšte uslove putovanja; da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja, kao i da mu isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju ugovora (u daljem tekstu: sniženje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije-prigovora putnika, u skladu sa zakonom, Opštim uslovima YUTA-e i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja te ukoliko su propusti posledica delovanja više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili ukoliko su propusti posledica nekih drugih događaja koje organizator nije mogao predvideti ni prevladati; ne odgovara za usluge pružene putniku od strane drugih lica van programa. Najzad, obaveza organizatora jeste da se, saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, stara o pravima i interesima putnika, i da državljane R. Srbije informiše o propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), u skladu sa kojim putnik mora da ispuni određene uslove za realizaciju turističkog putovanja i da pre polaska na put putniku dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije-partnera organizatora, a izuzetno i po potrebi adresu i broj telefona organizatora za nužnu pomoć. Sve usmene ili bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su u programu, ugovoru, posebnom ugovoru ili ovim opštim uslovima, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: Obaveza putnika, kao i sva lica iz ugovora, jeste da se detaljno upozna sa uručenim programom, opštim uslovima putovanja i garancijom putovanja; da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni programom; da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara organizator; da uplati ugovorenu cenu, pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja; da organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i da garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granične, carinske, sanitarne, monetarne i druge propise); da isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje), da organizatoru nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene; da opravdani prigovor saopšti bez odlaganja, na licu mesta, u pisanoj formi organizatoru i neposrednom pružaocu usluga ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji; da se, pre zaključenja ugovora, informiše, preko sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (www.mfa.gov.rs) ili na drugi način, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; da se o tačnom vremenu polaska i povratka informiše najkasnije24 sata, ali ne ranije od 48 sati, kod ovlašćenih predstavnika organizatora.
 CENA I SADRŽAJ USLUGA: Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) plaćaju se na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge). Ukoliko nešto drugo nije predviđeno programom putovanja ili nije posebno ugovoreno (u daljem tekstu: poseban ugovor), cena aranžmana ne uključuje troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima-uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog smeštaja u prevoznom sredstvu, smeštaja u jednokrevetnoj sobi ili u sobama sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatnih obroka i dr. (u daljem tekstu: posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge koje nisu predviđene programom putovanja.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, determinisani su od neposrednih pružalaca usluga i njih treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene putovanja uz doplatu iznosa od 3.000 din. za manipulativne troškove.
Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati inopartner, odnosno neposredni pružalac usluga, pri čemu te usluge nisu bile previđene programom putovanja ili posebnim ugovorom niti su bile ugovorene pisanim putem, kao i za učešće putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 46 dana) - Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardne usluge (prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte), te ako putnik nije posebno ugovorio posebne usluge (usluge posebnih-dopunskih karakteristika i kvaliteta), nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web stranicama posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ukoliko putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima, odnosno na svojoj web stranici.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge, opisani prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prvenstveno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van su nadzora i uticaja organizatora. Datum početka i završetka aranžmana, utvrđen programom putovanja, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika iz smeštajnog objekta, odnosno destinaciji. Vreme-čas polaska ili dolaska putnika, ulaska ili izlaska putnika u smeštajni objekat, poletanja aviona i dr. uslovljeni su procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredstva, na koje organizator ne može da utiče. Zbog toga, eventualno odstupanje u programu usled navedenih razloga ne može biti osnov za prigovor-reklamaciju putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja predviđeni su za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja, već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, usled čega putnik nema pravo na prigovor- reklamaciju zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio-aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja jeste sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa pre prvog vremena poletanja objavljenog od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni I međunarodni propisi i uzanse iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu, odlazak-dolazak, poletanje-sletanje aviona kod čarter-letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i, ukoliko se obezbede ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. „hladnog obroka", u smeštajnom objektu ili izvan njega, smatra se da je program putovanja u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumevaju njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti.
Promene ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja.Ukoliko iz navedenih razloga let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase. Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:
biće smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove.
ako drukčije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je najranije u 16 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 9 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.
ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom ili propisima dimicilne zemlje su po pravilu su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno mogu pogoršati kvalitet smeštaja.
Funkcionisanje klima-uređaja u smeštajnim objektima različito je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva njegov neprekidan rad (24 časa).
organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
ukoliko je dve ili više osoba rezervisalo dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl., a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, organizator ima pravo naplate pune cene smeštajne jedinice.
ugovoreni smeštaj može se, usled opravdanih razloga, bez saglasnosti putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja, na teret organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, naročito u pogledu deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unosa hrane i pića u sobe, poštovanja reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broja osoba u sobi i dr. Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2 Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:
raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavise pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja, bez obzira na to da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija).
usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem ALL INCLUSIVE usluge u pisanoj formi.
ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, doručak podrazumeva kontinentalni doručak.
ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umesto usluge samoposluživanja servira uslugu à la carte – posluživanje.
u smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira na to da li po ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta putnik sa neposrednim pružaocem usluge ishrane postigne drugačiji dogovor, organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.
8.3. Prevoz: Ukoliko drugačije nije posebno određeno:
usluge transfera i prevoza putnika podrazumevaju standardni kvalitet, po važećim propisima zemlje u kojoj se usluga realizuje, i primenjuju se propisi, principi i pravila određeni od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili doubledecker), kao i druga prevozna sredstva, ukoliko to okolnosti dozvoljavaju. Ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta.
za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu štetu, nastalu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu, na licu mesta nadoknadi.
ukoliko se putnik neprimereno ponaša i narušava saobraćajne propise i pravila o prevozu putnika, organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili da ga u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, s tim što dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza organizatora. Ukoliko, zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, putnik odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz člana 12. Opštih uslova.
putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič – vozač ima pravo, da zbog nepredvidivih, neizbežnih, bezbednosnih razloga i sličnih razloga, promeni red vožnje, itinerer puta i redosled obilazaka lokaliteta.
neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove, ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording-karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
avionske ili posebne prevozne karte važe samo za datum i vreme naznačeno na karti.
ukoliko se prevoz putnika obavlja železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, postoji direktna odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja. U tom slučaju organizator ne snosi odgovornost.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Republike Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan da upozna putnike državljane drugih država sa uslovima (viznim, carinskim, zdravstvenim i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam, blagovremeno i uredno, obezbedi potrebne uslove i isprave. Za putovanje u inostranstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja, i mora u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne podatke i dokumenta potrebne za dobijanje vize, ukoliko nju pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora niti posrednika nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, on ne garantuje dobijanje vize niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta i drugih dokumenata niti je odgovoran u slučaju da pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik u toku putovanja izgubi putne isprave ili mu one budu ukradene, dužan je da, o svom trošku, blagovremeno obezbedi nove putne isprave, pri čemu snosi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan da ugovori posebne usluge (npr. specifičnu ishranu i karakteristike smeštaja) u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem (hronična bolest, alergija, invaliditet i dr.). U protivnom, organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, pri čemu sam snosi sve posledice i štetu.
Putnik je dužan da striktno poštuje carinske, devizne i dr. propise Republike Srbije, tranzitnih zemalja i zemalja u kojima boravi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika u vezi sa odredbama ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. ovih uslova.
10. PRTLJAG: posebno se upozorava Putnik da: prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio- prevoznik, besplatan je. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama avio-prevoznika, naznačenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga, od aerodroma do hotela i natrag, isključivo je obaveza samog putnika. Na svim aerodromima primenjuju se posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom te preporučujemo da se putnik, za više informacija, informiše na aerodromu „Nikola Tesla" u Beogradu, na telefon 011/209-4444 ili na web site-u: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga, putnik je dužan da na licu mesta, bez odlaganja, prijavi nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag. Ukoliko formular za prijavu štete nije popunjen i predat, avio-kompanije odbijaju da isplate naknadu. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta i predati ih ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan da vodi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo (lični prtljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.
Prevoz prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevozno sredstvo će smeštajnom objektu prići što je više moguće). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu, organizator ne snosi odgovornost. Osim kod namere i grube nepažnje, organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na čuvanje. Zato se putnicima ne preporučuje da na putovanja nose sa sobom vredne predmete. U suprotnom, putniku se preporučuje da te predmete uredno preda na čuvanje ili da ih nosi sa sobom. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lična dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Putnik ima obavezu da gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga u toku puta prijavi predstavniku organizatora.
11. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja:
Organizator je dužan da putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni programa na način na koji je zaključen ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja. Putnik ima obavezu da u roku od 48 h od dana prijema obaveštenja o promeni odgovori organizatoru da li prihvata izmenu. Prihvatanje nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvatanja nove ponude, putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je cena nove ponude niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu da doplati razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukoliko je cena nove ponude viša od prethodno ugovorene. Ukoliko ne prihvati ni jednu alternativu ponuđenu od strane organizatora, putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.
Organizator ima pravo raskinuti ugovor u sledećim slučajevima:
nedovoljan broj prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koje nisu odgovorne ugovorne stranke, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovor ne zaključuje, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza;
U slučaju prihvatanja novog ugovora, putnik se odriče bilo kakvih potraživanja, po bilo kom pravnom osnovu, prema organizatoru u vezi sa prvobitno zaključenim ugovorom.
11.2. Za vreme putovanja:
Ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna
situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), organizator zadržava pravo da, za vreme putovanja, promeni dan ili sat putovanja, kao i pravo da promeni rutu putovanja i da načini neophodne izmene programa putovanja, bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku, o čemu je dužan da bez odlaganja, na najpogodniji način, obavesti putnika. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koje se mogu podvesti pod višu silu (teroristički napadi, vanredno stanje, eksplozije, zaraze, epidemije, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti ugovor, pri čemu organizator ima pravo na stvarne, odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
Pre početka putovanja:
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan da pismeno izvesti organizatora na način na koji je zaključen ugovor. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ukoliko programom nije drugačije određeno:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 46 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.
10% ako se putovanje otkaže od 45 do 30 dana pre početka putovanja;
20% ako se putovanje otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;
40% ako se putovanje otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;
80% ako se putovanje otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;
90% ako se putovanje otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja;
100% ako se putovanje otkaže 5 ili manje dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od naprednog navedenog primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:
a) kod brodskih krstarenja:
5 % a najmanje 60 € do 91 dana pre početka putovanja;
15 % od 90 do 45 dana pre početka putovanja;
30 % od 44 do 29 dana pre početka putovanja;
50 % od 28 do 15 dana pre početka putovanja;
80 % od 14 do 7 dana pre početka putovanja;
95 % od 6 do 3 dana pre početka putovanja;
100 % na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta.
b) za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studentske ekskurzije ukoliko se otkazuje kompletan ugovor:
5 % ukoliko se putovanja otkaže do 120 dana pre početka putovanja;
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putoavnja;
50 % ako se otkaže od 89 do 60 dana pre početka putovanja;
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putoavnja;
100 % ako se otkaže od 44 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi da organizatoru nadoknadi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti ili smrti putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili zvanično proglašene elementarne nepogode. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan da organizatoru dostavi dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja ne mogu se smatrati lokalni teroristički napadi, eksplozije, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj koje je utvrdio ovlašćeni lekar i koji nastanu posle zaključenja ugovora o putovanju i nisu u vezi sa nekim prethodnim zdravstvenim stanjem niti su njegova posledica, a takve su prirode da zahtevaju lečenje i boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućavaju početak ugovorenog putovanja. U slučaju da putnik koji je odustao obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, organizator je dužan da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. U slučaju zamene putnika, organizator je u obavezi da sa novim putnikom zaključi ugovor o putovanju.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno kod osiguravača.
Kod otkaza ugovora, organizator ne vraća putniku iznos plaćen za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja:
Ukoliko zbog otkaza putovanja putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenja usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom organizatora ne obavlja znatan deo usluga koje su utvrđene ugovorom, organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi putniku odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava putnika.

14. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŽBA I REŠAVANJE SPORA:
Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja prigovora i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem prigovora u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih prigovora, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа prigovora putnika.
Putnik je obavezan da bez odlaganja, na licu mesta, opravdani prigovor saopšti lokalnom predstavniku organizatora, a u hitnim slučajevima, ako predstavnik nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), a ako ta lica nisu navedena u putnim dokumentima – direktno organizatoru. Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije putnik može kontaktirati organizatora putem telefona +381 21 427 117, faksa +381 21 466 940, svakog radnog dana od 9h do 20h, subotom od 9h do 14h po srednjeevropskom vremenu ili putem e-mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U hitnim i sličnim slučajevima potrebno je da putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. kako bi se mogao kontaktirati.
Putnik je obavezan da dobronamerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor na licu mesta otkloni (npr., kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
- Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
- Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid ugovora i naknadu štete ukoliko nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavnika i organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan da u roku od 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o prigovoru na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, i druge dokaze) i da zahteva povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora, u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije. Poželjno je da putnik pritužbe i druge postupke dostavi u pisanoj formi isključivo na adresu organizatora, T. A. "KARPATI", 21000 Novi Sad, Braće Ribnikar 48.
Putnik može dа izjаvi prigovor usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem prigovora, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost prigovora. Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +38121427117., faksa +38121466940, radnim danima od 9 do 20h, subotom od 9 do 14h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupku po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen. Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka", dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore. Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Novom Sadu, Braće Ribnikar 48.
Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
- Organizator je dužan da uzme u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, čiji se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja, na licu mesta. i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem prigovora, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegov prigovor u evidenciji primljenih prigovora.
- Organizator je dužan, da u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije, putniku dostavi pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplati razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu prigovora.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i treba je urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da je u dostavljenom roku uredi, pod pretnjom da neće uvažiti reklamaciju.
- Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku, odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
- Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dela usluge, i ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge niti dostići iznos celokupne cene programa putovanja. Visina naknade koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno, delimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene ili neki drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora te se na taj način odriče svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi sa spornim odnosom, bez obzira na činjenicu da je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je putniku izvršen povraćaj razlike u ceni i da je sa putnikom postignut dogovor u skladu sa zakonom, ovim opštim uslovima i opštim uslovima YUTE, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju i drugim raspoloživim dokazima. U tom slučaju smatraće se i da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje prigovora, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija o tome, smatraće se preuranjenim i tretiraće se kao povreda ugovora i ovih opštih uslova.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1 Program putovanja po zahtevu putnika: Individualno putovanje (u daljem tekstu: program po zahtevu) jeste kombinacija dve ili više usluga, koje se ne nalaze u ponudi organizatora, odnosno koje organizator nije prethodno objavio, već ga je napravio po zahtevu putnika. Na program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih opštih uslova, osim kada je to drugačije regulisano. Ukoliko je po zahtevu putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude organizatora (npr. let i kružna tura), naknada u slučaju otkaza se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira. Putnik ima pravo da odustane od ugovora, o čemu je dužan da obavesti organizatora pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru. Naknada je izražena procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ukoliko programom nije dugačije određeno, i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.
15% ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja;
20% ako se putovanje otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;
40% ako se putovanje otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;
80% ako se putovanje otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;
90% ako se putovanje otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja;
100% ako se putovanje otkaže 5 ili manje dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinačne usluge ili „rezervacije na upit": Ukoliko putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu koja ne obuhvata uslugu noćenja organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne „rezervacije na upit" putnik polaže depozit na ime troškova rezervacije, koji ne može biti manji od 50€ u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Ukoliko putnik prihvati rezervaciju, depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi u roku, depozit se u celosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a ona je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita u celosti zadržava organizator.
Osim zbog grube nepažnje i nemara, organizator ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružalaca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a-car i dr.) Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
Kod pojedinačnih turističkih usluga primenjuje se sledeća skala otkaza, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno:
za hotelski smeštaj:
10% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka putovanja;
15% ako se putovanje otkaže od 29 do 22 dana pre početka putovanja;
25% ako se putovanje otkaže 21 do 8 dana pre početka putovanja;
50% ako se putovanje otkaže 7 dana pre početka putovanja;
100% ako se putovanje otkaže 6 ili manje dana pre početka putovanja.
za zakup apartmana po jedinici:
20% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja;
50% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja;
70% ako se putovanje otkaže 29 do 16 dana pre početka putovanja;
100% ako se putovanje otkaže 15 ili manje dana pre početka putovanja.
kod zakupa kamp vozila i motora:
20% ako se putovanje otkaže do 31 dana pre početka putovanja;
30% ako se putovanje otkaže od 30 do 22 dana pre početka putovanja;
50% ako se putovanje otkaže 21 do 8 dana pre početka putovanja;
65% ako se putovanje otkaže 7 do 3 dana pre početka putovanja;
80% ako se putovanje otkaže 2 ili manje dana pre početka putovanja.
rent-a-car usluga: Putnik u celosti prihvata opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog ugovora o iznajmljivanju vozila. Ukoliko ugovorom o najmu nije drugačije određeno, važe sledeća pravila:
rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima na raspolaganje daju isto ili skuplje vozilo od onog koje je rezervisano, što ne može biti razlog za prigovor i zahtev za naknadu štete (npr. zbog povećane potrošnje goriva);
naplata za iznajmljivanje vozila se vrši po završenoj usluzi;
prilikom iznajmljivanja vozila ostavlja se sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila, ovaj depozit se zadržava kao participacija. Odgovornost putnika je isključiva u slučaju štete koja nastane nepoštovanjem uslova iznajmljivanja, nehata ili vožnje u alkoholisanom stanju, oštećenjem na karteru ulja ili na donjem postroju vozila, potpunim oštećenjem pneumatika, gubitkom ili oštećenjem ključeva. U tim situacijama prozrokovani troškovi za hotel, telefon, odvoženje, kao troškovi privatnih stvari oštećenih u saobraćajnoj nezgodi ili ukradenih iz vozila padaju na teret putnika. U slučaju štete na vozilu, putnik je dužan da odmah obavesti policiju koja sačinjava policijski zapisnik o nezgodi i šteti, kao i da odmah obavesti rent-a-car agenciju. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati ni delimičnu, ni totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač vozio pod dejstvom alkohola,droge i sl. Polisa obezbeđuje putnika, kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu ili smrt lica (putnika) i štetu nanesenu trećem licu i njegovoj imovini. Dokumentacija neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije: policijski zapisnik i zapisnik o šteti, kopija ugovora o iznajmljivanju vozila, dokaz o uplati depozita (račun rent-a-car agencije ili izvod sa kreditne kartice), originalni ključevi i saobraćajna dozvola vozila.
Takse za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini 10% od iznosa vrednosti ugovora o najmu. Za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvu plaća se posebna taksa. Iznajmljenim vozilom putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i uz posebnu saglasnost agencije.
Troškove goriva u periodu najma plaća putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev putnika mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu.
Putnik svojim potpisom ugovora, potvrđuje da su njegovi lični podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan da se mogu preneti trećem licu radi utvrđivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta.
ostale individualne usluge: u slučaju otkaza pojedinih usluga, kao što su ulaznice za koncerte, opere, pozorište, balove, karte/markice za prevoz (metro, voz, autobus), karte za trajekt, ski pass, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr., putniku se obračunavaju troškovi u visini ugovorene cene za svaku pojedinačnu uslugu. Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog otkaza potrebno je vratiti već primljene karte za linijske letove, vozne karte ili tikete za trajekt, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene. U slučaju da je putnik za odmor rezervisao stan, organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac prilikom predaje stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne troškove i eventualno nastalu štetu.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja... koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE: Programom putovanja ili posebnim opštim uslovima organizator može predvideti drugačije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, usled posebnih pravila i uslova neposrednih pružalaca usluga ili putovanja sa posebnim sadržajem (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija, posebnih vidova turizma – đački turizam, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.). Neefikasnost pojedinih odredbi ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog ugovora o putovanju, što važi i za ove opšte uslove.
U slučaju međusobnih sporova, putnik i organizator ugovaraju nadležnost arbitražnog suda YUTA-e, sa sedištem u Beogradu, Kondina 14, uz primenu ovih opštih uslova, opštih uslova putovanja Yuta-e i propisa Republike Srbije.
Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа putnika dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima R. Srbije.
Ovi opšti uslovi važe od 01.01.2020. Tada prestaju da važe opšti uslovi objavljeni 01.10.2019. godine.
Direktor Turističke agencije „KARPATI", Lidija Vasilić

 

 


 

Štampa